آثار

سرزمین بیگانه

1963
100x63

اشراق

1992
101x60

مرثیه آب - به یاد پرویز

1987
92x65

بلور طلوع

1988
92x65

تلاش

1987
92x65

خورشید شب

1985
92x73

عروسی جاودانه

1987
115x89

بی کرانگی

2007
123x92