آثار

ره آورد سفر(ژاپن)

1975
130x80

به زلالی یک عشق

1977
183x297

پایداری

1987
89x118

بهت دشت

1992
89x118

رگ‌های زمین، رگ‌های ما

1969
105x80

محرم راز

1985
65x81

سلطه‌ی بودن

1970
195x296

سنگ، برگ، خاک

1976
120x80