رویداد

1402/06/07

شب ایران درّودی

موسسه  ایراندخت درّودی از شما دعوت می نماید در مراسم گرامیداشت بانوی نور شرکت نمایید.

جمعه دهم شهریور 1402، ساعت شش بعدازظهر

خانه هنرمندان ایران (سالن استاد جلیل شهناز) خیلبان شهید موسوی شمالی