آثار

چشم شنوا

2003
130x97

وهم

1983
56x49

فاصله‌ها

1993
92x73

عروس خاطره

1993
92x73

گل عشق در کویر

1972
100x81

گسستن

1976
115x89

نور، فضا، حرکت

1989
118x89

گریز

1975
118x73